Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe

1.    Izdajatelj pravil

Izdajatelj teh pravil in splošnih pogojev je Zavod Stratosfera, Poljanska 19, 1000 Ljubljana, matična številka: 3904822000, davčna številka: 43155863.

2.    Opredelitev pojmov

Uporabnik je pravna ali fizična oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec, ki brska po spletnih straneh in podstraneh otrokbrezdolgov.si.

3.    Namen pravil in splošnih pogojev

Namen pravil in splošnih pogojev je opredeliti pravice in dolžnosti izdajatelja, uporabnikov ter ponudnikov, ki so objavljeni na spletni strani otrokbrezdolgov.si.

4.    Uporaba

Uporaba spletne strani otrokbrezdolgov.si. je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju.

Z uporabo spletne strani otrokbrezdolgov.si izrecno soglašate s splošnimi pogoji uporabe. Obvezujete se tudi, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit način. Odgovorni ste za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanaša na vašo uporabo te spletne strani.

S pristopom izrecno pristajate, da ne boste uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbudo tretje osebe, da bi storila kaj takega; oddali ali prenesli na te spletne strani vsebino na temo spolnosti, oglaševanja tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač, zdravil, droge, orožja in verskih prepričanj ter drugih nezakonitih tematik. V primeru objave nedovoljenih tematik, si pridružujemo pravico do odstranitve oz. ne potrditve takih vsebin brez dodatne obrazložitve. Izrecno se tudi strinjate, da ne boste uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje; pošiljali na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do te spletne strani; pošiljali na te spletne strani, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način prenesli take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete; spremenili, poškodovali ali zbrisali katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na tej spletni strani; namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in spletno stranjo; se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje; oddali ali prenesli reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine brez dovoljenja lastnikov; oddali vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb; zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

5.    Prijava

Nekateri deli te spletne strani so omejeni le za prijavljene uporabnike, člane in nečlane, ponudnike.

Strinjate se, da bodo katerekoli od vas poslane informacije v smislu končnih dokumentov v teh delih spletne strani popolne in točne.

Strinjate se, da ne boste prijavili ali poskusili vstopiti na te strani pod imenom tretje osebe.

Z vstopom na spletno stran otrokbrezdolgov.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celotno spletno stran otrokbrezdolgov.si.

Z registracijo na spletni strani se strinjate, da vam smemo na vaš elektronski naslov pošiljati naša redna ali občasna elektronska obvestila oziroma druga morebitna izredna sporočila.

6.    Varovanje osebnih podatkov in registracija

Izdajatelj je zavezan k varovanju zasebnosti svojih uporabnikov. V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov na področju Evropske Unije se zavezujemo, da ne bomo vršili nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, varovanju zbirk osebnih podatkov in uporabi le-teh.

Registracija in vnos podatkov na otrokbrezdolgov.si je prostovoljna. Uporabniki naših spletnih storitev imate pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov na način, ki ga omogočajo te spletne strani. Vaše podatke bomo hranili dokler bodo relevantni oziroma dokler jih ne boste izbrisali sami.

Osebne podatke uporabnikov zbiramo in uporabljamo z namenom vodenja baze registriranih uporabnikov, izboljšanja uporabniške izkušnje, spremljanja statistike uporabe spletnega mesta ter za potrebe izvedbe storitev teh spletnih strani, o čemer vas tudi jasno in nedvoumno obveščamo na teh spletnih straneh.

Avtomatsko beležimo tudi določene anonimne informacije, ki niso v nikakršni zvezi s posamezniki ali posameznicami in so odvisne od načina, kako pregledujete naše spletne strani. Te informacije uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali naše storitve, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so nazivi spletnih strani, s katerih se klika na te spletne strani, uporabljen spletni brskalnik in trenuten IP naslov vašega osebnega računalnika.

 

Uporabnikom na portalu je zagotovljena njihova anonimnost. Zavezujemo se, da tretjim osebam ne bomo posredovali vašega imena in kontaktnih podatkov (naslov, telefon, naslov elektronske pošte), brez vašega vsakokratnega izrecnega soglasja.

Pridružujemo si pravico elektronsko obveščati vse registrirane uporabnike v primerih pomembnih sprememb in novosti delovanja otrokbrezdolgov.si.

Podroben Pravilnik o zasebnosti na otrokbrezdolgov.si. najdete spodaj.

7.     Povezave na druge spletne strani

Nekatere povezave s spletne strani vodijo na druge spletne strani, ki jih izdajatelj ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine.

Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij.

Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljalec in ki veljajo za te zunanje spletne strani.

8.    Izključitev jamstva

Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate to spletno stran oziroma katerokoli vsebino na njej izključno na lastno odgovornost.

Vsebina in funkcionalnost spletne strani so vam ponujene »take kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev.

9.    Izključitev odgovornosti

V nobenem primeru Izdajatelj ne bo odgovoren za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega portala.

Izdajatelj ne odgovarja za morebitne izpade delovanja spletne strani otrokbrezdolgov.si, niti za posredno oziroma neposredno škodo, ki je nastala zaradi začasnega nedelovanja strani.

10.Sprememba določil

Izdajatelj si pridržuje pravico do občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, razen če ni drugače posebej določeno.

11.Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Spletno stran otrokbrezdolgov.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletne strani otrokbrezdolgov.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe ali posamičnega dogovora z Izdajateljem.

12.Zasebnost in osebni podatki

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla.

Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti izdajatelja, ki ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

13.Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

Z oddajo tega materiala in informacij Zavodu Stratosfera dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov.

Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti.

14.Uporabniške vsebine

Spletna stran otrokbrezdolgov.si uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev, posredovanje lastnih člankov, dogodkov ter predstavitev (v nadaljevanju uporabniške vsebine).

Zavod Stratosfera ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na spletni strani otrokbrezdolgov.si.

Uredništvo spletne strani otrokbrezdolgov.si ni odgovorno za uporabniško vsebino in si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.

Strinjate se, da lahko vse vsebine, ki jih predložite, uredništvo spletne strani otrokbrezdolgov.si ureja, objavi, prenaša, ali prikaže in se odrekate vsem moralnim pravicam, ki jih imate pri posedovanju vsebine, ki bi se spremenila na način, s katerim se ne strinjate.

Zavodu Stratosfera dajete stalno, neizključno, globalno, nelicenčno pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja.

15.Končne določbe

Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih. Nadaljevanje uporabe spletne strani po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate.

Morebitne pritožbe in vprašanja sporočite  na info@otrokbrezdolgov.si.


Pravilnik o zasebnosti otrokbrezdolgov.si

1.    Uvod

Splošna uredba o varstvu podatkov je bila oblikovana z namenom uskladitve zakonov o zasebnosti v celotni Evropi, zato ima natančneje določena pravila glede transparentnosti informacij o tem, kako podjetja opišejo svoj postopek obdelave podatkov.

Pravilnik o zasebnosti otrokbrezdolgov.si je del Splošnih pogojev uporabe. Z uporabo otrokbrezdolgov.si se strinjate, da zbiramo, hranimo in uporabljamo vaše podatke, vključujoč osebne podatke, v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti.

V kolikor se s temi pravili ne strinjate, prosimo, da portala ne uporabljate.

Za morebitnimi vprašanji v povezavi z zasebnostjo nas kadarkoli lahko kontaktirate na elektronskem naslovu info@otrokbrezdolgov.si.

2.    Namen in podatki o podjetju

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (2016/679) Zavod Stratosfera (v nadaljevanju: »Stratosfera«, »mi«), Poljanska 19, 1000 Ljubljana, matična številka: 3904822000, davčna številka: 43155863 lastnik in imetnik pravic otrokbrezdolgov.si obvešča uporabnike o pravilniku o zasebnosti, ki ureja zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov ter varovanje le teh (v nadaljevanju: Pravilnik o zasebnosti).

 

3.    Upravljavec podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo vas obveščamo, da bo vaše osebne podatke, zbrane na otrokbrezdolgov.si, obdeloval Zavod Stratosfera, ki s tem prevzema vlogo upravljavca podatkov.

Registracija in vnos podatkov na otrokbrezdolgov.si je prostovoljna. Uporabniki naših spletnih storitev imate pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka in izbrisa svojih osebnih podatkov na način, ki ga omogočajo te spletne strani.

Zavezujemo se, da ne bomo vršili nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, varovanju zbirk osebnih podatkov in uporabi le-teh.

Zavezujemo se tudi, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen v primeru vašega (vsakokratnega) izrecnega soglasja oziroma v primeru, da bomo v to primorani v skladu z zakonskimi obveznostmi.

Podatke o uporabi otrokbrezdolgov.si lahko občasno delimo tudi z našimi pogodbenimi obdelovalci podatkov, kot so ponudniki analitičnih rešitev (Google Analytics), oglaševalske platforme, ponudnikom tržnih analiz. Nabor pogodbenih obdelovalcev se lahko od časa do časa spremeni. Navedenim partnerjem lahko posredujemo izključno anonimizirane podatke, s katerimi lahko opravljajo svoje storitve, ter s tem nam pomagajo zagotavljati normalno delovanje portala, prikazovanje oglasov, izvajanje meritev in analiz uporabe ter oglaševalskih aktivnosti.

Stremimo k temu, da pogodbenim obdelovalcem zagotavljamo podatke v skladu s splošno sprejetimi standardi v panogi, ter da jih le-ti uporabljajo le za dogovorjene namene. Lahko se zgodi, da pravilniki o zasebnosti pogodbenih obdelovalcev vsebujejo določena dodatna pravila in določila glede zbiranja in uporabe podatkov, kakor tudi dodatne prakse spremljanja, kot je uporaba piškotkov in podobnih tehnologij. Svetujemo vam, da občasno pregledate tudi njihove pravilnike o zasebnosti, saj vam ne moremo zagotoviti, da bodo podatke uporabljali v skladu s pogodbenimi obveznostmi.

4.    Obdelava podatkov

Zavod Stratosfera je zavezan k varovanju vaše zasebnost. Pravilnik o zasebnosti opisuje načine, na katere zbiramo, hranimo, uporabljamo in upravljamo s podatki, vključno z osebnimi podatki, ki nam jih zaupate oziroma, ki jih zbiremo na otrokbrezdolgov.si.

5.    Podatki, ki jih zbiramo o vas

Zbiramo lahko naslednje podatke o vas:

  • Kontaktni podatki (ime in priimek, elektronska pošta, naslov za dostavo)
  • Avtomatično zbrani podatki (IP naslov, tip brskalnika, operacijski sistem, privzeti jezik)
  • Podatki o uporabi družabnih orodij na Portalu (forumski vpisi, dnevniški vpisi, zasebna sporočila)
  • Tehnični podatki naprave, ki jo uporabljate (tip naprave, model, operacijski sistem, CPU in drugo)

6.    Kako uporabljamo vaše podatke

Glavni cilji uporabe vaših podatkov so zagotavljanje delovanja otrokbrezdolgov.si in storitev, ki jih ponujamo, izboljšanja uporabniške izkušnje, komuniciranje z vami, izvajanje marketinških aktivnosti, izvajanje raziskav ter ustvarjanje poročil za interno uporabo. Vse podatke hranimo na varnih strežnikih, ki se nahajajo v Sloveniji.

7.    Tehnologije spremljanja

Na otrokbrezdolgov.si uporabljamo lastne in partnerske tehnologije za spremljanje uporabnikov, kot so piškotki, skripte in značke, s katerimi prepoznamo vašo napravo in si zapomnimo podatke o vaših obiskih, kot so vaše uporabniške nastavitve, uporabniško ime in geslo. Informacije, shranjene v piškotkih, so lahko povezane z vašimi osebnimi podatki, kot je uporabnikov ID, in sicer za potrebe izboljševanja otrokbrezdolgov.si, prilagajanja ponudbe vašim preferencam, in lažje uporabe otrokbrezdolgov.si. Piškotke lahko izklopite kadarkoli želite, čeprav vam v tem primeru določene funkcionalnosti Portala ne bodo več na razpolago.

8.    Obveščanje po elektronski pošti in s pomočjo spletnih obvestil

Vašo elektronsko pošto lahko uporabljamo za različne namene obveščanja, odvisno od vaših vsakokrat veljavnih nastavitev obveščanja. Trije osnovni nameni obveščanja so: (1) Pomembna tehnična in administrativna, varnostna in splošna obvestila, kritična za delovanje portala oziroma vzdrževanje ustrezne ravni zasebnosti uporabnikov; (2) e-novice in e-programi, kot na primer Znamzdenarjem, (3) Sponzorirane e-novice preverjenih komercialnih partnerjev otrokbrezdolgov.si (oglaševalci).

V kolikor ne želite več prejemati uredniških e-novic oziroma sponzoriranih e-novic, se lahko odjavite kadarkoli. To lahko storite s pomočjo linka »Odjavi«, ki se nahaja v nogi vsakih e-novic.

9.    Oglaševanje

Na otrokbrezdolgov.si, v e-novicah in na povezanih profilih socialnih omrežij lahko objavimo oglase in v povezavi z oglaševanjem zbiramo podatke o vas in vaši napravi, kot so ogledi in interakcija z oglasi.

Vsi oglasi na otrokbrezdolgov.si, v e-novicah in na povezanih profilih socialnih omrežij so pregledani in potrjeni s strani Zavoda Stratosfera.

Oglaševalci in njihovi analitični partnerji lahko o vas zbirajo podatke, kot so ogledi, trajanje, kliki in druge oblike interakcije z oglasi, IP naslov z namenom analize, sledenja in merjenja uspešnosti oglasnih aktivnosti.

10. Vaše pravice v zvezi z vašimi podatki

Vaše pravice v povezavi s podatki, ki smo jih zbrali ob vaši uporabi otrokbrezdolgov.si, so: (1)  Zahteva za dostop do vaših osebnih podatkov in vseh podatkov povezanih z našo uporabo in obdelovanjem vaših osebnih podatkov; (2) Zahteva za popravek ali izbris vaših osebnih podatkov; (3) Zahteva da omejimo našo uporabo vaših osebnih podatkov; (4) Pravica da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih zaupali, in sicer v strukturiranem, splošno uporabljenem in strojno-berljivem formatu (npr. Excel) in pravica do prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljavcu podatkov; (5) Pravica ugovora na obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namen; in (6)Pravica do umika soglasja za uporabo vaših osebnih podatkov.

V kolikor katerekoli od naštetih pravic ne uspete uveljaviti samostojno s pomočjo uporabniških nastavitev, vas vabimo, da nam pišete na info@otrokbrezdolgov.si. Na vaše zahteve bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Pridržujemo si pravico do zavrnitve zahtev, ki se neargumentirano ponavljajo, so skrajno nepraktične, ogrožajo zasebnost drugih uporabnikov ali niso predvidene z aktualno zakonodajo.

 

  1. VARNOSTNI SISTEMI

Uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske mere zagotavljanja varnosti vaših osebnih podatkov in zaščite pred nepooblaščenim in nezakonitim dostopom, uporabo, obdelovanjem le-teh, kakor tudi zaščito pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodovanjem vaših osebnih podatkov.

Čeprav bomo trudili dostop do vaših osebnih podatkov omejiti zgolj na pooblaščene osebe Zavoda Stratosfera ter zagotavljati povsem varne strežnike in varnostno tehnologijo za hrambo in varovanje vaših osebnih podatkov, vam 100% varnosti vaših podatkov oz. nepooblaščenega dostopa do vaših osebnih podatkov ne moremo zagotoviti.

 

  1. HRAMBA PODATKOV

Vaše podatke bomo hranili dokler jih bomo potrebovali za zagotavljanje dostopa do in delovanja otrokbrezdolgov.si.oziroma dokler jih ne boste izbrisali sami. Prav tako bomo podatke zadržali in uporabili v primeru, da bo to od nas zahteval zakon in v primeru reševanja sporov in uveljavljanja dogovorov.

Za več informaciji glede lokacije in časa hrambe vaših osebnih podatkov ter več informaciji glede pravice izbrisa in prenosa nam pišete na info@otrokbrezdolgov.si. Na vaša vprašanja bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

 

  1. SPREMEMBE PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico, da občasno osvežimo ta Pravilnik o zasebnosti, z namenom uskladitve z aktualno zakonodajo, dopolnitve obstoječih informaciji ter kot odziv na pravne in tehnične spremembe. Če bo prišlo do kakršne koli obsežnejše spremembe, vas bomo o tem pravočasno obvestili z elektronskim sporočilom ali z obvestilom na otrokbrezdolgov.si. V vsakem primeru vas prosimo, da od časa do časa preletite ta Pravilnik.

V kolikor imate dodatna vprašanja ali pomisleke glede našega Pravilnika o zasebnosti nam pišite na info@otrokbrezdolgov.si. Na vaša vprašanja bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

 

Zavod stratosfera, otrokbrezdolgov.si